Bassai Dai

Bassai Dai - Shotokan

Bassai Dai - Shito Ryu

Bassai Dai - Wado Ryu