Gankaku

Gankaku - Shotokan

Chinto - Shito Ryu

Est l'équivalent de Gankaku en Shotokan

Chinto - Wado Ryu

Est l'équivalent de Gankaku en Shotokan