Hangetsu

Hangestu - Shotokan

Seisan - Shito Ryu

Est l'équivalent de Hangetsu en Shotokan

Seishan - Wado Ryu

Est l'équivalent de Hangetsu en Shotokan