Jitte

Jitte - Shotokan

Jitte - Shito Ryu

Jitte - Wado Ryu