Kanku Sho

Kanku Sho - Shotokan

Kosokun Sho - Shito Ryu

Est l'équivalent de Kanku Sho en Shotokan