Unsu

Unsu - Shotokan

Unshu - Shito Ryu

Est l'équivalent de Unsu en Shotokan

Unshu - Wado Ryu

Est l'équivalent de Unsu en Shotokan